ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε:

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με πλήθος Εμπορικών Εταιρειών από διάφορους κλάδους της οικονομίας (βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, τρόφιμα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγεία κλπ.)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η πλειοψηφία των Ασφαλιστικών Εταιρειών της χώρας μας εμπιστεύεται λόγω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας αλλά και της εκτενούς εμπειρίας μας στην ασφαλιστική νομοθεσία και τη διακυβέρνηση.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια αποτελούμε μόνιμο συνεργάτη μεγάλων Ελεγκτικών Εταιρειών οι οποίες μας επιλέγουν για τις γνώσεις μας στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την εμπειρία μας σε θέματα ελέγχου.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Αναλογιστική Μελέτη ΔΛΠ19 (IAS19R)
 • Αναλογιστική Μελέτη ASC 715-30 (US GAAP)
 • Αναλογιστική Μελέτη Ν. 2112/20 (ΕΛΠ)
 • Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών (Defined contribution)
 • Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών (Defined benefit)
 • Αποθεματοποίηση Γενικών (Non-life reserving)
 • Αποθεματοποίηση Ζωής (Life reserving)
 • Τιμολόγηση Γενικών (Non-life pricing)
 • Τιμολόγηση Ζωής (Life pricing)
 • Επικύρωση Τεχνικών Προβλέψεων (Technical provisions validation)
 • IFRS17
 • Προϋπολογισμός Αποζημίωσης Συνταξιοδότησης (Retirement Cost Budgeting)
 • Προϋπολογισμός Εθελούσιας Εξόδου (Termination Cost)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)
 • Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)
 • Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD)
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Business Planning)
 • Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)
 • Πολιτικές & Διαδικασίες (Policies & Procedures)
 • Ποιότητα Δεδομένων (Data Quality)
 • Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)
 • Διαχείριση Ενεργητικού-Παθητικού (Asset-Liability Management)
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Mergers & Acquisitions)
 • Στατιστικές Έρευνες & Αναλύσεις (Surveys)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Ν. 4706/2020)
 • Αξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αξιολόγηση Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)
 • Εξωτερικός Έλεγχος (External Audit)
 • Αναλογιστικός Έλεγχος (Actuarial Audit)
 • Επισκόπηση Αναλογιστικής Μελέτης (IFRS,US GAAP, Greek GAAP)
 • Ειδικοί Έλεγχοι (Due Diligence)
 • Ειδικοί έλεγχοι Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΠΕΕ 105)
 • Έργα Προσυμφωνημένων Διαδικασιών (Agreed upon Procedures)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Εκπαίδευση Στελεχών (on the job training)
 • Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά (Actuarial Mathematics)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)
 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
 • Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Πράκτορες, Μεσίτες)
 • Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Υπαλλήλων
 • Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 • Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών Υπαλλήλων