Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αρ. 211/1/27-12-2021 Απόφαση […]
Σε συνέχεια της απόφασης του IASB επίκεινται αλλαγές όσον αφορά την αποτίμηση υποχρεώσεων αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό […]
IFRS 17 substantially retains the scope of IFRS 4, so, essentially, the new requirements affect the same population of contracts […]