Σύμφωνα με Οδηγία της ΕΛΤΕ όλες οι Εταιρείες που πραγματοποιούν Αναλογιστική Μελέτη ΔΛΠ19 (IAS19) θα πρέπει να αποστέλλουν στην Αναλογιστική […]